Om oss / Røde Kors
Røde Kors i Darfur

Røde Kors

Røde Kors er verdens største humanitære organisasjon. Helt siden opprettelsen har Røde Kors organisert mennesker som ønsker å gjøre en innsats for sine medmennesker.

En moderne hjelpeorganisasjon

Norges Røde Kors ble grunnlagt i 1865, og er i dag en moderne hjelpeorganisasjon med ca 140 000 medlemmer. I krigssituasjoner skal Røde Kors gi beskyttelse og hjelp til ofrene. I fredstid skal organisasjon hjelpe sårbare grupper i samfunnet, og bistå ved ulykker og katastrofer.

Omsorg og beskyttelse

Å bry seg om sine medmennesker er noe av det viktigste de ansatte, medlemmer og frivillige i Røde Kors gjør. Det betyr at alle i Røde Kors skal strekke ut en hånd når noen trenger hjelp, ta avstand fra rasisme, vold og nedvurdering av svake grupper i samfunnet, og ikke godta at andre lider.

En verdensomspennende ideologi

Sveitseren Henri Dunant grunnla Røde Kors-bevegelsen i 1863, etter å ha opplevd hvor grusom krigen kunne være. Dunants tanker om at sårede og skadde i krig bør få hjelp, uavhengig av hvilken side man tilhører, dannet grunnlaget for en organisasjon og en ideologi som i dag er utbredt over hele verden.

Røde Kors jobber etter sju grunnregler:

1. Humanitet

Utgangspunktet var at Røde Kors upartisk skulle bringe hjelp til de sårede på slagmarken. I sitt internasjonale og nasjonale arbeid skal Røde Kors i dag forebygge og lindre alle typer menneskelig lidelse. Målet er å beskytte liv og helse, og sikre respekt for enkeltmennesket. Røde Kors jobber derfor for å fremme gjensidig forståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk.

2. Upartiskhet

Røde Kors skal gi hjelp uten hensyn til nasjonalitet, etnisitet, trosbekjennelse, samfunnsklasse eller politisk overbevisning. Røde Kors skal utelukkende lindre nød og komme hurtig til hjelp der nøden er størst.

3. Nøytralitet

For å bevare alles tillit skal Røde Kors ved konflikter ikke ta parti eller på noe tidspunkt la seg engasjere i uoverensstemmelser av politisk, rasemessig, religiøs eller ideologisk karakter.

4. Uavhengighet

Røde Kors er uavhengig. Selv om det nasjonale Røde Kors skal hjelpe myndighetene under krig og i nødsituasjoner og er underlagt landets lover, må Røde Kors alltid opprettholde sin selvstendighet for til enhver tid å kunne handle i overensstemmelse med de sju Røde Kors-prinsippene.

5. Frivillighet

Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon basert på frivillighet, og er ikke på noen måte påvirket av ønsket om økonomiske fordeler.

6. Enhet

I hvert land kan det bare være én Røde Kors-organisasjon. Den må være åpen for alle og utføre sin humanitære virksomhet over hele landet.

7. Universalitet

Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de nasjonale Røde Kors-foreningene har samme status og deler samme ansvar og plikt til å hjelpe hverandre.

Les mer om Røde Kors på rodekors.no